Opći uvjeti poslovanja


Agencija za posredovanje u prometu nekretnina PUBLIC NEKRETNINE poslovna jedinica tvrtke PUBLIC REAL ESTATE d.o.o. za trgovinu i usluge 
PUBLIC REAL ESTATE d.o.o., ILICA 151, Zagreb
OIB: 13469752090
IBAN: HR5023600001102548030 (Zagrebačka banka d.d.)OPĆI UVJETI POSLOVANJAOpćim uvjetima poslovanja uređuje se poslovni odnos između Agencije za posredovanje u prometu nekretnina PUBLIC NEKRETNINE (u daljem tekstu Agencija PUBLIC nekretnine) kao posrednika i nalogodavca (fizičke ili pravne osobe). Sklapanjem Ugovora o posredovanju nalogodavac potvrđuje da je upoznat i suglasan s odredbama uvjeta poslovanja PUBLIC nekretnine.
Nalogodavac je prema ovim uvjetima pravna ili fizička osoba koja je potpisnik Ugovora o posredovanju ili Posredničkog naloga. Ponuda Agencije PUBLIC nekretnine sadrži podatke koju su zaprimljeni pismenim ili usmenim putem, te je uvjetovana potvrdom. Agencija PUBLIC nekretnine zadržava mogućnost greške/zabune u opisu i cijeni nekretnine koje mogu nastati zbog pogrešno danih podataka ili promjene uvjeta prodaje koji nisu predani pismenim putem te mogućnost da je oglašena nekretnina već prodana (ili iznajmljena) ili je vlasnik odustao od prodaje (ili najma/zakupa).

Ponude i obavijesti Agencije PUBLIC nekretnine primatelj (nalogodavac) mora čuvati kao poslovnu tajnu i samo ih uz pismeno odobrenje agencije smije prenijeti trećim osobama. Ukoliko je primatelj ponude već upoznat s nekretninama koje mu je Agencija PUBLIC nekretnine ponudila, obvezan je o tome agenciju bez odgode obavijestiti.


OBVEZE AGENCIJE PUBLIC NEKRETNINE

 1. sklopiti Ugovor o posredovanju s nalogodavcem u pisanom obliku (standardni ili isključivi, tzv. ekskluzivni);
 2. nastojati pronaći i dovesti u vezu s nalogodavcem treću osobu radi zaključivanja posredovanog posla;
 3. upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine;
 4. upozoriti nalogodavca sa pravnim i fizičkim nedostacima nekretnine;
 5. izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti nalogodavca na očite nedostatke i moguće rizike zbog neuređenog zemljišnoknjižnog stanja nekretnine;
 6. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu i oglasiti nekretninu na način koji odredi agencija;
 7. omogućiti pregled nekretnine;
 8. čuvati osobne podatke nalogodavca, te ostale podatke po nalogu nalogodavca kao poslovnu tajnu;
 9. obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima značajnim za namjeravani posao koje su Agenciji PUBLIC nekretnine poznate;
 10. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja pravnog posla kupoprodaje; 11. prisustvovati sklapanju pravnog posla (Predugovora i Ugovora);
 11. prisustvovati primopredaji nekretnine koja je predmet pravnog posla;
 12. ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornom uređenju koji se odnose na to zemljište;
 13. ukoliko nalogodavac opunomoći PUBLIC nekretnine, agencija će za nalogodavca obaviti slijedeće: nakon postignutog dogovora u suradnji sa partnerskim odvjetničkim uredom sastaviti Predugovor i Ugovor o kupoprodaji/zamjeni/najmu nekretnina, organizirati ovjeru potpisa ugovornih strana kod Javnog bilježnika, u slučaju korištenja kredita banke obavit će sve potrebne radnje za realizaciju pravnog posla, podnijeti poreznu prijavu i obaviti sve potrebne radnje pri nadležnoj Poreznoj upravi predati valjanu dokumentaciju za prijenos režija s Prodavatelja na Kupca, u Elektri, Vodovodu, gradskoj čistoći i drugim ustanovama, u suradnji sa partnerskim odvjetničkim uredom sastavit će prijedlog za uknjižbu prava vlasništva na kupljenim nekretninama i provesti prijenos prava vlasništva na ime Kupca kod Zemljišnoknjižnog odjela nadležnog Općinskog suda. Smatra se da je PUBLIC nekretnine omogućila nalogodavcu vezu s drugom osobom (fizičkom ili pravnom) o pregovaranju za sklapanje posredovanog posla ako je omogućeno nalogodavcu stupanje u vezu s drugom osobom s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla, a naročito ako je: neposredno odveo ili uputio nalogodavca ili treću osobu u razgledavanje predmetne nekretnine, organizirao susret između nalogodavca i druge ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla, nalogodavcu priopćio ime, broj telefona, telefaksa, E-maila druge osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.

OBVEZE NALOGODAVCA

 1. Sklopiti Ugovor o posredovanju s Agencijom PUBLIC nekretnine, u pisanom obliku standardni ili isključivi (tzv. ekskluzivni);
 2. Obavijestiti Agenciju PUBLIC nekretnine o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini te ako posjeduje dati posredniku na uvid lokacijsku, građevinsku, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora te dati na uvidi posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj strani:
 3. Dati posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora te upozoriti posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini. A ako je nalogodavac pravna osoba-predočiti posredniku dokaz da je fizička osoba koja je potpisnik naloga, ovlaštena za zastupanje pravne osobe;
 4. Osigurati Agenciji PUBLIC nekretnine i trećoj osobi zainteresiranoj za sklapanje posredovanog posla razgledanje nekretnine uz prisutnost/pratnju djelatnika Agencije PUBLIC nekretnine;
 5. Pismenim putem obavijestiti PUBLIC nekretnine o svim novim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis, vlasnički status i cijenu nekretnine;
 6. Odmah nakon sklapanja posredovanog pravnog posla, odnosno predugovora kojim se obvezao sklopiti posredovani pravni posao, ako su Agencija PUBLIC nekretnine i nalogodavac ugovorili da se pravo na plaćanje posredničke naknade stječe već pri sklapanju predugovora, isplatiti Agenciji PUBLIC nekretnine posredničku naknadu (proviziju), osim ako nije drukčije ugovoreno;
 7. Ako je to izričito ugovoreno nadoknaditi Agenciji PUBLIC nekretnine troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja;
 8. Nalogodavac će odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri, ako je postupio prijevarno, ako je zatajio ili dao netočne podatke bitne za posao posredovanja u cilju okončanja pravnog posla, te je dužan nadoknaditi Agenciji PUBLIC nekretnine sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji troškovi ne mogu biti veći od posredničke naknade za posredovani posao. Ostvarivanje prava na naknadu ukoliko dođe do zaključivanja pravnog posla za koji je Posrednik posredovao između Nalogodavca i treće osobe. Nalogodavac je dužan Posredniku isplatiti ugovorenu posredničku naknadu. Posrednik stječe pravo na naplatu posredničke nakade u trenutku zaključenja pravnog posla za koji je posredovao između Nalogodavca i treće osobe. Pravni posao se smatra zaključenim kada su se Nalogodavac i treća osoba sporazumjeli u pogledu predmeta ugovora i cijene, odnosno u trenutku sklapanja ugovora, predugovora i/ili polaganja kapare za posredovani pravni posao. Prema ovim uvjetima posredovani pravni posao je i onaj kada Nalogodavac zaključi ugovor, predugovor i/ili položi kaparu sa trećom osobom, a sa kojom ju je Posrednik doveo u vezu, za nekretnine koje su vlasništvo treće osobe ili članova njegove obitelji iako nisu izričito navedene u Ugovoru o posredovanju ili Posredničkom listu. U posredničku naknadu su kumulativno uključeni i svi troškovi koje je Posrednik imao prilikom posredovanja te Posrednik naplatom posredničke naknade gubi pravo na naknadu istih troškova. To se ne odnosi na troškove za poslove nastale kad posrednik u dogovoru s naručiteljem obavlja za njega i druge usluge u vezi s poslom koji je predmet posredovanja a koji ne ulaze u uobičajene aktivnosti posredovanja. Ugovorena posrednička naknada ne uključuje troškove podmirenja sudskih pristojbi za uknjižbu, predbilježbu i zabilježbu, javnobilježničke nagrade pri ovjeri potpisa na ispravama, podmirenje pristojbi za ishodovanje vlasničkog lista, kopije katastarskog plana, identifikacije, prijenos hipoteke, pristojbe za skidanje hipoteke, potvrde i druge isprave u svezi zaključenog pravnog posla. Posrednik će snositi i troškove uobičajene odvjetničke usluge za izradu Ugovora o pravnom poslu za koji je posredovao, ali isključivo ako su te usluge obavljene od strane odvjetnika s kojim Posrednik ima ugovor o suradnji. Visina posredničkih provizija za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje, zamjene, zakupa i iznajmljivanja nekretnina naplaćuje se u skladu s Ugovorom o posredovanju. Agencija PUBLIC nekretnine može ugovoriti pravo na naknadu troškova nužnih za izvršenje naloga i zatražiti da joj se unaprijed akontiraju sredstva za određene izdatke za troškove. Nalogodavac je dužan platiti naknadu Agenciji PUBLIC nekretnine i kad je s osobom s kojom ju je u vezu dovela agencija zaključio pravni posao različit od onoga za koji se posredovalo, koji je iste vrijednosti kao i pravni posao odnosno kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim pravnim poslom. Agencija PUBLIC nekretnine ima pravo na naknadu ako bračni, odnosno izvanbračni drug, potomak ili roditelj nalogodavca zaključi posredovani pravni posao s osobom s kojom je agencija nalogodavca dovela u vezu. Posrednik nama pravo na naknadu za posredovanje ako s nalogodavcem sam kao stranka sklapa ugovor koji je bio predmet posredovanja, odnosno ako takav ugovor s nalogodavcem sklopi agent koji za posrednika obavlja poslove posredovanja.

POSREDNIČKA SATNICA

Ako je to izričito ugovoreno posrednik u dogovoru s naručiteljem može za njega obaviti i druge usluge u vezi s poslom koji je predmet posredovanja a koji prelaze uobičajene troškove posredovanja te će u tom slučaju cijena posredničke satnice iznositi 200kn (plus PDV).

Prestanak ugovora

Ako ugovorne strane ne dogovore rok na koji sklapaju ugovor o posredovanju, smatra se da je ugovor o posredovanju u prometu nekretnina sklopljen na određeno razdoblje od 12 mjeseci i može se sporazumom stranaka više puta produžiti. Ugovor o posredovanju sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana. Nalogodavac može otkazati nalog za posredovanje pod uvjetom da opoziv nije protivan načelu savjesnosti. Postupak otkaza naloga s tim u svezi ne može pasti u nevrijeme s namjerom da se posrednika liši ili svjesno ošteti prava na naknadu.
Ukoliko Nalogodavac tijekom trajanja naloga za posredovanje, ili nakon njegovog opoziva, ne dužem od dvije godine, mimo Posrednika zaključi pravni posao s osobom s kojom ga je Posrednik doveo u vezu, ili ga zaključi putem drugog posrednika, a koji ga je u vezu s trećom osobom doveo nakon Posrednika, smatrat će se da je postupio protivno savjesnosti (u smislu čl. 12. Zakona o obveznim odnosima), te je dužan Posredniku u cijelosti namiriti posredničku proviziju.
Nalogodavac je dužan nadoknaditi posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih nalogodavac posebno plaća. Ako u roku ne dužem od vremena trajanja sklopljenog ugovora o posredovanju nakon prestanka tog ugovora nalogodavac sklopi pravni posao koji je pretežito posljedica posrednikova djelovanja prije prestanka ugovora o posredovanju, dužan je posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti.


U Zagrebu 10 srpanja 2019
PUBLIC REAL ESTATE d.o.o.